Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten door
Algemene voorwaarden voor levering van producten door Contrast Coffee / Orange Supplies B.V., Kraaivenstraat 36-04, 5048 AB Tilburg

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Contrast Coffee / Orange Supplies B.V.
(“Contrast Coffee / Orange Supplies”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Contrast Coffee / Orange Supplies uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Contrast Coffee / Orange Supplies.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Contrast Coffee / Orange Supplies accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Contrast Coffee / Orange Supplies beschikbaar gemaakte formulier.
3 PRIJS
3.1 Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Contrast Coffee / Orange Supplies Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd.
3.3 Acties en aanbiedingen gelden te allen tijde zolang de voorraad strekt.
3.4 De persoonlijke Contrast Coffee / Orange Supplies kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). Contrast Coffee / Orange Supplies kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Contrast Coffee / Orange Supplies en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 BETALING

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Met het uitvoeren van de eerste betaling via iDeal op de website van Contrast Coffee / Orange Supplies, geeft Besteller Contrast Coffee / Orange Supplies toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.
4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.
4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Contrast Coffee / Orange Supplies gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Contrast Coffee / Orange Supplies uitsluitend elektronisch aangeboden.
4.7 Het door Contrast Coffee / Orange Supplies te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller geplaatste bestelling.
4.8 Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt behoud Contrast Coffee / Orange Supplies het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

5 BEËINDIGING CONTRACT

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruizen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6 LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland via een extern postbedrijf.
6.2 Levering geschiedt, vanaf 10 sleeves (=100 capsules) op kosten van Contrast Coffee / Orange Supplies op het bij de bestelling opgegeven adres.
6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
6.4 Bezorging Verzending is alleen mogelijk op de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangegeven dagen.
6.5 Contrast Coffee / Orange Supplies bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.
6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.
6.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Contrast Coffee / Orange Supplies het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 HERROEPING

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Contrast Coffee / Orange Supplies retourneren conform de door Contrast Coffee / Orange Supplies gegeven instructies.
7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Contrast Coffee / Orange Supplies B.V., Kaagschip 14 3991 CS Houten = POST NL
7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Contrast Coffee / Orange Supplies de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

8 GEGEVENSBESCHERMING

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Contrast Coffee / Orange Supplies garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Contrast Coffee / Orange Supplies verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 Contrast Coffee / Orange Supplies garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.’

10 WIJZIGINGEN

10.1 Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 ONTBINDING

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Contrast Coffee / Orange Supplies de keuze om: 1. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Contrast Coffee / Orange Supplies gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; 2. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 PROEFABONNEMENT

12.1 Contrast Coffee / Orange Supplies bieden een proefabonnement aan. Per woonadres kan er één proefabonnement besteld worden.
12.2 Dit proefabonnement kan door de klant op dagbasis aangepast, gepauzeerd of opgezegd worden

13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle verbintenissen tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
13.2 De Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant te Tilburg is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
Tilburg, december 2017

OVER NESPRESSO®

Als je op deze pagina aangekomen bent, is het je waarschijnlijk opgevallen dat wij koffiecups verkopen die in je Nespresso® apparaat passen. Om te vertellen dat wij koffiecups verkopen die in je Nespresso® machine passen, gebruiken wij de naam van Nespresso®. Daarom moeten we je ook vertellen dat Nespresso® een merk van een derde partij is. En dat Nespresso® niet gelieerd is aan Contrast Coffee / Orange Supplies B.V.. Op geen enkele wijze. Immers, Nespresso® is een merk van Nestle S.A.. En dus niet van Contrast Coffee / Orange Supplies.

 

/ Orange Supplies B.V., Kraaivenstraat 36-04, 5048 AB Tilburg

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Contrast Coffee / Orange Supplies B.V.
(“Contrast Coffee / Orange Supplies”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Contrast Coffee / Orange Supplies uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Contrast Coffee / Orange Supplies.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Contrast Coffee / Orange Supplies accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Contrast Coffee / Orange Supplies beschikbaar gemaakte formulier.
3 PRIJS
3.1 Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Contrast Coffee / Orange Supplies Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd.
3.3 Acties en aanbiedingen gelden te allen tijde zolang de voorraad strekt.
3.4 De persoonlijke Contrast Coffee / Orange Supplies kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). Contrast Coffee / Orange Supplies kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Contrast Coffee / Orange Supplies en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 BETALING

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Met het uitvoeren van de eerste betaling via iDeal op de website van Contrast Coffee / Orange Supplies, geeft Besteller Contrast Coffee / Orange Supplies toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.
4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht worden.
4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Contrast Coffee / Orange Supplies gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Contrast Coffee / Orange Supplies uitsluitend elektronisch aangeboden.
4.7 Het door Contrast Coffee / Orange Supplies te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller geplaatste bestelling.
4.8 Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt behoud Contrast Coffee / Orange Supplies het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

5 BEËINDIGING CONTRACT

5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruizen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

6 LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland via een extern postbedrijf.
6.2 Levering geschiedt, vanaf 10 sleeves (=100 capsules) op kosten van Contrast Coffee / Orange Supplies op het bij de bestelling opgegeven adres.
6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
6.4 Bezorging Verzending is alleen mogelijk op de door Contrast Coffee / Orange Supplies aangegeven dagen.
6.5 Contrast Coffee / Orange Supplies bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.
6.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.
6.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Contrast Coffee / Orange Supplies het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 HERROEPING

7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Contrast Coffee / Orange Supplies retourneren conform de door Contrast Coffee / Orange Supplies gegeven instructies.
7.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Contrast Coffee / Orange Supplies B.V., Kaagschip 14 3991 CS Houten = POST NL
7.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
7.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Contrast Coffee / Orange Supplies de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

8 GEGEVENSBESCHERMING

8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Contrast Coffee / Orange Supplies garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Contrast Coffee / Orange Supplies verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 Contrast Coffee / Orange Supplies garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.’

10 WIJZIGINGEN

10.1 Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 ONTBINDING

11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Contrast Coffee / Orange Supplies de keuze om: 1. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Contrast Coffee / Orange Supplies gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; 2. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Contrast Coffee / Orange Supplies behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

12 PROEFABONNEMENT

12.1 Contrast Coffee / Orange Supplies bieden een proefabonnement aan. Per woonadres kan er één proefabonnement besteld worden.
12.2 Dit proefabonnement kan door de klant op dagbasis aangepast, gepauzeerd of opgezegd worden

13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle verbintenissen tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
13.2 De Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant te Tilburg is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Contrast Coffee / Orange Supplies en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
Tilburg, december 2017

OVER NESPRESSO®

Als je op deze pagina aangekomen bent, is het je waarschijnlijk opgevallen dat wij koffiecups verkopen die in je Nespresso® apparaat passen. Om te vertellen dat wij koffiecups verkopen die in je Nespresso® machine passen, gebruiken wij de naam van Nespresso®. Daarom moeten we je ook vertellen dat Nespresso® een merk van een derde partij is. En dat Nespresso® niet gelieerd is aan Contrast Coffee / Orange Supplies B.V.. Op geen enkele wijze. Immers, Nespresso® is een merk van Nestle S.A.. En dus niet van Contrast Coffee / Orange Supplies.